ایده پردازی ،کار آفرینی، بازاریابی و مدیریت(Ideas, entrepreneurship, marketing and management)